Od Nas dla Was

Pozyskaliśmy dla Was ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021.
Pozyskujemy inne ważne informacje o szkołach.

Od Was dla Nas

Wesprzyj Nas i kup cegiełkę na rozwój portalu.

Terminy zgodne z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 okeślone w załączniku nr 1

TERMINY postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

- czteroletniego liceum ogólnokształcącego
- pięcioletniego technikum
- trzyletniej branżowej szkoły I stopnia
- klas wstępnych

w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

OFERTa EDUKACYJNa

do końca lutego

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej oferty edukacyjnej, w tym:
- obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
- terminu przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, terminu podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z tego sprawdzianu
- informacji o sporcie w którym odbywa się szkolenie w danej szkole lub danym oddziale w szkole prowadzącej szkolenie sportowe
- informacji o języku obcym, który jest drugim językiem nauczania w danej szkole lub danym oddziale w szkole dwujęzycznej
- informacji o języku obcym, który jest językiem nauczania w danym oddziale w szkole prowadzącej oddziały z międzynarodowym języka obcym

podgląd oferty edukacyjnej

27 kwietnia od godz. 10.00

Publikacja oferty edukacyjnej szkół w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl

WNIOSek o przyjęcie do szkoły do oddziałów

11 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00

Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego oddziału międzynarodowego, oddziału wojskowego w szkole ponadpodstawowej, do oddziału wymagającego szczególnych indywidualnych predyspozycji (sprawdzian uzdolnień kierunkowych) oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

WNIOSek o przyjęcie do szkoły

11 maja od godz. 8.00 do 23 czerwca do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z WYŁĄCZENIEM szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych, oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji (sprawdzian uzdolnień kierunkowych) oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.
1) Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu korzystając z zakładki „Zaloguj się”, wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
2) Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym nie jest m.st. Warszawa samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzają nr PESEL.

Kandydaci wypełniają wniosek w systemie. Mogą oni wskazać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów.
Listę wybranych oddziałów w szkołach układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składają w szkole pierwszego wyboru.

próba SPRAWNOŚCI fizycznej

21-29 maja

Kandydaci do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego przystępują do próby sprawności fizycznej w terminie ustalonym przez daną szkołę.

SPRAWDZIAN uzdolnień kierunkowych

21 maja - 3 czerwca

Kandydaci do oddziałów, w których obowiązują sprawdziany uzdolnień kierunkowych przystępują do nich zgodnie z terminami ustalonymi przez szkoły.

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

27 maja - 2 czerwca

• język rosyjski - 27 maja godz.15.00
• język francuski – 28 maja godz. 12.00
• język angielski – 29 maja godz. 15.00
• język niemiecki – 1 czerwca godz. 15.00
• język hiszpański – 2 czerwca godz. 14.00
Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która prowadzi taki oddział.

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

3 czerwca, godz. 15.00

Kandydaci do oddziałów wstępnych przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych.

WYNIKI PRZEPROWADZONYCH SPRAWDZANÓW

5 - 10 czerwca

• uzdolnień kierunkowych – 5-10 czerwca
• prób sprawności fizycznej – 10 czerwca od godz. 8.00
• kompetencji oraz predyspozycji językowych – 10 czerwca
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/predyspozycji językowych/prób sprawności fizycznej zostaną ogłoszone w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił (oraz w elektronicznym systemie rekrutacji).

SKIEROWANIE na badania lekarskie

od 11 maja od godz.8.00 do 14 lipca do godz.16.00

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki.
Wykaz przychodni zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura Edukacji: edukacja.warszawa.pl.

próba SPRAWNOŚCI fizycznej – II termin

15 - 17 czerwca

Kandydaci którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić w pierwszym terminie do sprawdzianu do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego przystępują do próby sprawności fizycznej w terminie ustalonym przez daną szkołę.

SPRAWDZIAN uzdolnień kierunkowych – II termin

15 - 17 czerwca

Kandydaci którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić w pierwszym terminie do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych przystępują do nich zgodnie z terminami ustalonymi przez szkoły.

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH – II termin

15 - 17 czerwca

Kandydaci którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić w pierwszym terminie do sprawdzianu do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która prowadzi taki oddział w terminie ustalonym przez daną szkołę.

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH – II termin

15 - 17 czerwca

Kandydaci którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić w pierwszym terminie do sprawdzianu do oddziałów wstępnych przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w terminie ustalonym przez daną szkołę.

WYNIKI przeprowadzonych sprawdzianów – II termin

18 - 19 czerwca

• uzdolnień kierunkowych – 18 - 19 czerwca do godz. 15.00
• prób sprawności fizycznej – 19 czerwca do godz. 15.00
• kompetencji oraz predyspozycji językowych – 19 czerwca do godz. 15.00
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/predyspozycji językowych/prób sprawności fizycznej zostaną ogłoszone w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił (oraz w elektronicznym systemie rekrutacji).

uzupełnienie wniosku - wprowadzenie osiągnięć

od 26 czerwca od godz.12.00 do 30 czerwca do godz. 14.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie. Osiągnięcia uczniów ósmych klas szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę wprowadzają macierzyste szkoły.

składanie dokumentacji do szkoły pierwszego wyboru

od 26 czerwca od godz.12.00 do 30 czerwca do godz. 15.00

Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.

Weryfikacja wniosku przez komisję rekrutacyjną

do 24 czerwca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Weryfikacja wniosku przez komisję rekrutacyjną

do 10 lipca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW

13 lipca godz. 12.00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI

od 13 od godz. 12.00 do 20 lipca do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Uwaga: W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

21 lipca godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

lista wolnych miejsc

21 lipca od godz.16.00

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Wykaz wolnych miejsc zostanie zamieszczony na stronie: edukacja.warszawa.pl oraz w elektronicznym systemie rekrutacji.

odmowa przyjęcia - uzasadnienie

do 28 lipca

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

TERMINY rekrutacyjnego postępowania uzupełniającego

Wniosek o przyjęcie do szkoły

22-27 lipca, do godz. 15.00

Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego oddziału międzynarodowego, oddziału wojskowego w szkole ponadpodstawowej, do oddziału wymagającego szczególnych indywidualnych predyspozycji (sprawdzian uzdolnień kierunkowych) oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły

22-27 lipca, do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z WYŁĄCZENIEM szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych, oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji (sprawdzian uzdolnień kierunkowych) oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

próba SPRAWNOŚCI fizycznej

28-31 lipca

Kandydaci do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego przystępują do próby sprawności fizycznej w terminie ustalonym przez daną szkołę.

SPRAWDZIAN uzdolnień kierunkowych

28-31 lipca

Kandydaci do oddziałów, w których obowiązują sprawdziany uzdolnień kierunkowych przystępują do nich zgodnie z terminami ustalonymi przez szkoły.

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

28-31 lipca

Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która prowadzi taki oddział.

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

28-31 lipca

Kandydaci do oddziałów wstępnych przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych.

WYNIKI przeprowadzonych sprawdzianów

3-7 sierpnia

• uzdolnień kierunkowych – 3-7 sierpnia
• prób sprawności fizycznej – 7 sierpnia
• kompetencji oraz predyspozycji językowych – 7 sierpnia
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/predyspozycji językowych/prób sprawności fizycznej zostaną ogłoszone w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił.

SKIEROWANIE na badania lekarskie

22 lipca – 18 sierpnia

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki.

Weryfikacja wniosku przez komisję rekrutacyjną

do 29 lipca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Weryfikacja wniosku przez komisję rekrutacyjną

do 14 sierpnia

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH I niezakwalifikowanych KANDYDATÓW

17 sierpnia godz. 12.00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI

17-21 sierpnia do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

24 sierpnia godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

lista wolnych miejsc

24-25 sierpnia

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

odmowa przyjęcia - uzasadnienie

do 31 sierpnia

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.