Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok 2020/2021, zgodne z zarządzeniem Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.

Terminy zgodne z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 okeślone w załączniku nr 1

TERMINY postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

- czteroletniego liceum ogólnokształcącego
- pięcioletniego technikum
- trzyletniej branżowej szkoły I stopnia
- klas wstępnych

w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

OFERTa EDUKACYJNa

do końca lutego

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej oferty edukacyjnej, w tym:
- obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
- terminu przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, terminu podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z tego sprawdzianu
- informacji o sporcie w którym odbywa się szkolenie w danej szkole lub danym oddziale w szkole prowadzącej szkolenie sportowe
- informacji o języku obcym, który jest drugim językiem nauczania w danej szkole lub danym oddziale w szkole dwujęzycznej
- informacji o języku obcym, który jest językiem nauczania w danym oddziale w szkole prowadzącej oddziały z międzynarodowym języka obcym

WNIOSek o przyjęcie do szkoły

11 - 20 maja, do godz. 15.00

Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego oddziału międzynarodowego, oddziału wojskowego w szkole ponadpodstawowej, do oddziału wymagającego szczególnych indywidualnych predyspozycji (sprawdzian uzdolnień kierunkowych) oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

WNIOSek o przyjęcie do szkoły

11 maja - 23 czerwca, do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z WYŁĄCZNIEM szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych, oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji (sprawdzian uzdolnień kierunkowych) oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

próba SPRAWNOŚCI fizycznej

21-29 maja

Kandydaci do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego przystępują do próby sprawności fizycznej w terminie ustalonym przez daną szkołę.

SPRAWDZIAN uzdolnień kierunkowych

21 maja - 3 czerwca

Kandydaci do oddziałów, w których obowiązują sprawdziany uzdolnień kierunkowych przystępują do nich zgodnie z terminami ustalonymi przez szkoły.

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

27 maja - 2 czerwca

• język rosyjski - 27 maja godz.15.00
• język francuski – 28 maja godz. 12.00
• język angielski – 29 maja godz. 15.00
• język niemiecki – 1 czerwca godz. 15.00
• język hiszpański – 2 czerwca godz. 14.00
Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która prowadzi taki oddział.

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

3 czerwca, godz. 15.00

Kandydaci do oddziałów wstępnych przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych.

WYNIKI PRZEPROWADZONYCH SPRAWDZANÓW

5 - 10 czerwca

• uzdolnień kierunkowych – 5-10 czerwca
• prób sprawności fizycznej – 10 czerwca
• kompetencji oraz predyspozycji językowych – 10 czerwca
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/predyspozycji językowych/prób sprawności fizycznej zostaną ogłoszone w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił (oraz w elektronicznym systemie rekrutacji).

SKIEROWANIE na badania lekarskie

11 maja - 14 lipca

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki.

próba SPRAWNOŚCI fizycznej – II termin

15 - 17 czerwca

Kandydaci którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić w pierwszym terminie do sprawdzianu do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego przystępują do próby sprawności fizycznej w terminie ustalonym przez daną szkołę.

SPRAWDZIAN uzdolnień kierunkowych – II termin

15 - 17 czerwca

Kandydaci którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić w pierwszym terminie do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych przystępują do nich zgodnie z terminami ustalonymi przez szkoły.

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH – II termin

15 - 17 czerwca

Kandydaci którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić w pierwszym terminie do sprawdzianu do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która prowadzi taki oddział w terminie ustalonym przez daną szkołę.

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH – II termin

15 - 17 czerwca

Kandydaci którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić w pierwszym terminie do sprawdzianu do oddziałów wstępnych przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w terminie ustalonym przez daną szkołę.

WYNIKI przeprowadzonych sprawdzianów – II termin

18 - 19 czerwca

• uzdolnień kierunkowych – 18 - 19 czerwca
• prób sprawności fizycznej – 19 czerwca
• kompetencji oraz predyspozycji językowych – 19 czerwca
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/predyspozycji językowych/prób sprawności fizycznej zostaną ogłoszone w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił

uzupełnienie wniosku

26- 30 czerwca, do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Weryfikacja wniosku przez komisję rekrutacyjną

do 24 czerwca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Weryfikacja wniosku przez komisję rekrutacyjną

do 10 lipca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH KANDYDATÓW

13 lipca godz. 12.00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI

od 13-20 lipca do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

21 lipca godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

lista wolnych miejsc

21-22 lipca

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

odmowa przyjęcia - uzasadnienie

do 28 lipca

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

TERMINY rekrutacyjnego postępowania uzupełniającego

Wniosek o przyjęcie do szkoły

22-27 lipca, do godz. 15.00

Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego oddziału międzynarodowego, oddziału wojskowego w szkole ponadpodstawowej, do oddziału wymagającego szczególnych indywidualnych predyspozycji (sprawdzian uzdolnień kierunkowych) oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły

22-27 lipca, do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z WYŁĄCZENIEM szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych, oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji (sprawdzian uzdolnień kierunkowych) oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

próba SPRAWNOŚCI fizycznej

28-31 lipca

Kandydaci do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego przystępują do próby sprawności fizycznej w terminie ustalonym przez daną szkołę.

SPRAWDZIAN uzdolnień kierunkowych

28-31 lipca

Kandydaci do oddziałów, w których obowiązują sprawdziany uzdolnień kierunkowych przystępują do nich zgodnie z terminami ustalonymi przez szkoły.

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

28-31 lipca

Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która prowadzi taki oddział.

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

28-31 lipca

Kandydaci do oddziałów wstępnych przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych.

WYNIKI przeprowadzonych sprawdzianów

3-7 sierpnia

• uzdolnień kierunkowych – 3-7 sierpnia
• prób sprawności fizycznej – 7 sierpnia
• kompetencji oraz predyspozycji językowych – 7 sierpnia
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/predyspozycji językowych/prób sprawności fizycznej zostaną ogłoszone w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił.

SKIEROWANIE na badania lekarskie

22 lipca – 18 sierpnia

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki.

Weryfikacja wniosku przez komisję rekrutacyjną

do 29 lipca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Weryfikacja wniosku przez komisję rekrutacyjną

do 14 sierpnia

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH I niezakwalifikowanych KANDYDATÓW

17 sierpnia godz. 12.00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI

17-21 sierpnia do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

24 sierpnia godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

lista wolnych miejsc

24-25 sierpnia

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

odmowa przyjęcia - uzasadnienie

do 31 sierpnia

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Projekt strony: Artyści reklamy     Wykonanie: ABM Group sp. z o.o.