Od Nas dla Was

Pozyskaliśmy dla Was ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021.
Pozyskujemy inne ważne informacje o szkołach.

Od Was dla Nas

Wesprzyj Nas i kup cegiełkę na rozwój portalu.

Terminy zgodne z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 określone w załączniku nr 1

TERMINY postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

- czteroletniego liceum ogólnokształcącego
- pięcioletniego technikum
- trzyletniej branżowej szkoły I stopnia
- klas wstępnych

w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

podgląd oferty edukacyjnej

4 czerwca od godz. 8.00

Publikacja oferty edukacyjnej szkół w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół

od 15 czerwca od godz. 8.00 do 10 lipca do godz. 15.00

1. a) Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu korzystając z zakładki „Zaloguj się", wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
b) Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym nie jest m.st. Warszawa samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę", wprowadzają nr PESEL.

2)Wszyscy Kandydaci wypełniają wniosek w systemie. Mogą oni wskazać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów w szkołach układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

3) Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składają osobiście lub w formie elektronicznej w szkole pierwszego wyboru.

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów

od 15 czerwca od godz. 8.00 do 22 czerwca do godz. 15.00

dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Próba sprawności fizycznej do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego

od 23 czerwca do 7 lipca termin ustala dyrektor szkoły

Kandydaci do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego przystępują do próby sprawności fizycznej w terminie ustalonym przez szkołę. Terminy prób ustalonych przez dyrektorów znajdują się na stronach internetowych szkół.

Wyniki prób sprawności fizycznej

do 9 lipca

Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej zostaną ogłoszone w szkole, w której kandydat do nich przystąpił.

Sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych

od 23 czerwca do 7 lipca termin ustala dyrektor szkoły

Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która prowadzi taki oddział. Terminy sprawdzianów ustalone przez dyrektorów znajdują się na stronach internetowych szkół

Sprawdzian predyspozycji językowych do oddziałów wstępnych

od 23 czerwca do 7 lipca termin ustala dyrektor szkoły

Kandydaci do oddziałów wstępnych przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. Terminy sprawdzianów ustalonych przez dyrektorów znajdują się na stronach internetowych szkół, które prowadzą oddziały wstępne.

Wyniki sprawdzianów: kompetencji językowych i predyspozycji językowych

do 9 lipca

Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów zostaną ogłoszone w szkole, w której kandydat do nich przystąpił.

II termin sprawdzianów predyspozycji językowych, kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej

do 30 lipca termin ustala dyrektor szkoły

Dotyczy kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do tych sprawdzianów lub prób fizycznych w pierwszym terminie Kandydaci do oddziałów, w których obowiązują sprawdziany lub próby przystępują do nich zgodnie z terminami ustalonymi przez dyrektorów szkół.

Wyniki sprawdzianów, predyspozycji językowych, kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w II terminie

do 31 lipca

Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki ogłoszone zostaną w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie na badania lekarskie

od 15 czerwca od godz. 8.00 do 14 sierpnia do godz. 16.00

w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. (wykaz przychodni zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura Edukacji: edukacja.warszawa.pl)

Wprowadzanie ocen i innych osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przez uczniów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym.

od 26 czerwca od godz.12.00 do 10 lipca czerwca do godz. 14.00

Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie. Osiągnięcia uczniów ósmych klas szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę wprowadzają macierzyste szkoły.

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca od godz. 12.00 do 10 lipca do godz. 15.00

Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w szkole pierwszego wyboru. Kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.

Składanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany decyzji dotyczących wyboru szkół.

od 31 lipca od godz. 8.00 do 4 sierpnia do godz. 16.00

Kandydaci składają konie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w szkole pierwszego wyboru. Kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył. Wyniki egzaminów zostaną prowadzone do elektronicznego systemu przez szkolne komisje. Kandydaci mogą zmienić decyzje dotycząca wyboru szkół/oddziałów.W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy: z jednym z rodziców/prawnych opiekunów udać się do szkoły pierwszego wyboru lub skontaktować się ze szkołą, zwrócić się do komisji o anulowanie złożonego wniosku w systemie i zwrot załączników, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami nowy wniosek. Złożyć osobiście lub w formie elektronicznej nowy wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

12 sierpnia godz. 12.00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Potwierdzanie woli przyjęcia.

od 13 sierpnia od godz. 8.00 do 18 sierpnia do godz. 15.00

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.


Uwaga! W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia lekarskiego należy poinformować dyrektora szkoły o przyczynie niedotrzymania terminu w formie papierowej lub elektronicznej. Ostateczny termin na złożenie zaświadczenia upływa 25 września.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

19 sierpnia godz. 14.00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Wykaz wolnych miejsc

19 sierpnia od godz. 16.00

Wykaz wolnych miejsc zostanie zamieszczony na stronie: edukacja.warszawa.pl