Od Nas dla Was

Pozyskaliśmy dla Was ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021.
Pozyskujemy inne ważne informacje o szkołach.

Od Was dla Nas

Wesprzyj Nas i kup cegiełkę na rozwój portalu.PROJEKT terminarzu rekrutacji na rok 2020/2021.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt dokumentu:

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pierwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na r.sz. 2020/2021

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.

2. Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 15 czerwca 2020 r. do dnia poprzedzającego przeprowadzenie w I terminie, odpowiednio sprawdzaniu lub prób, o którym mowa w pkt. 3-5 do godz. 15.00.

3. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.*

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 29 czerwca 2020 r. do 30 lipca 2020 r.; II termin.1

4. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.*

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 29 czerwca 2020 r. do 30 lipca 2020 r.; II termin.1

5. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,* Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne).*

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 29 czerwca 2020 r. do 30 lipca 2020 r.; II termin.1

6. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 31 lipca 2020 r.;

7. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 31 lipca 2020 r.;

8. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 31 lipca 2020 r.;

9. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

10. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 4 sierpnia 2020 r.

11. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. (USTAWOWE ).

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 11 sierpnia 2020 r.

12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 12 sierpnia 2020 r.

13. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

14. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

15. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00

16. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 19 sierpnia 2020 r.

17. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 20 sierpnia 2020 r.

18. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 22 sierpnia 2020 r.

19. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

20. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia.

21. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.  


1 Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 6-8.
* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.
** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

Dodatkowe informacje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021